Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

ARTETERAPIA

CHARAKTER STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych, a więc wyposażenie go w wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy metodami z dziedziny arteterapii. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności diagnozowania, planowania oraz prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne oraz rozwijanie twórczego potencjału podopiecznych. Absolwenci nabędą również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych, a więc wyposażenie go w  wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy metodami z dziedziny arteterapii. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności diagnozowania, planowania oraz prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne oraz rozwijanie twórczego potencjału podopiecznych.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

• Psychopedagogika twórczości
• Wprowadzanie do arteterapii
• Diagnostyka psychopedagogiczna
• Sztuki plastyczne w arteterapii /rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba/
• Muzykoterapia
• Choreoterapia i logarytmika
• Drama
• Biblioterapia
• Trening twórczości /warsztat kreatywności
• Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań terapeutycznych
• Pedagogika zabawy

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób pragnących rozwinąć bądź poszerzyć swoję wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy metodami z dziedziny arteterapii, szczególności do nauczycieli pragnących zdobyć dodatkowe kwalifkacje w zakresie organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć arteterapeutycznych realizowanych we wszystkich grupach wiekowych osób z różnorodnymi dysfunkcjami psychofizycznymi i społecznymi.
O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

CO ZYSKUJESZ

Wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w procesie organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć arteterapeutycznych realizowanych we wszystkich grupach wiekowych osób z różnorodnymi dysfunkcjami psychofizycznymi i społecznymi. Umiejętności nabyte podczas studiów umożliwią absolwentom swobodne wykorzystywanie różnorodnych technik arteterapeutycznych w ich pracy z osobami w różnym wieku i kondycji. Absolwent może podjąć zatrudnienie w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, min. w placówkach specjalnych, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu i in.

Organizacja studiów:

Czas trwania:
3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów:
tradycyjny (15 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 25 osób
Opłaty: 3200 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów: zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
portfolio,
rozmowa dyplomowa