Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI

Charakter studiów

Studia Podyplomowe Biologia dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. biologii w szkole (II i III etap edukacyjny) zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów i zakres tematyczny

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w nauczaniu biologii pozwalających na pracę w zreformowanej ośmioklasowej szkole podstawowej, a także w szkołach ponadpodstawowych w charakterze nauczyciela biologii. Studia umożliwiają uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu biologii w wymiarze potrzebnym do nauczania oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

 • Organizacja i chemizm życia
 • Różnorodność życia Organizm człowieka
 • Genetyka
 • Ewolucja życia
 • Ekologia
 • Zagrożenia różnorodności biologicznej
 • Projektowanie procesu nauczania
 • Zasady i metody nauczania biologii
 • Planowanie i organizowanie doświadczeń, obserwacji i projektów badawczych
 • Planowanie i organizowanie zajęć terenowych
 • Innowacje pedagogiczne i programy własne w biologii
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w nauczaniu biologii
 • Wybrane zagadnienia prawa oświatowego

Adresaci studiów

Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli, którzy zamierzają uzupełnić swoją wiedzę z zakresu biologii, powiększyć kwalifikacje pomocne w uzyskiwaniu prawa do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Co zyskujesz

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania w szkołach przedmiotu: Biologia (II i III etap edukacyjny)

Organizacja studiów:

Czas trwania: 3 semestry (340 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny (15 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 25 osób
Opłaty: Cena promocyjna: 3500 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów, portfolio, rozmowa dyplomowa

Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl