Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

Chemia dla nauczycieli

Charakter studiów

Studia Podyplomowe Chemia dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. chemii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów i zakres tematyczny

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu chemia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Studia umożliwiają uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii w wymiarze potrzebnym do nauczania oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu. Ponadto uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni chemicznej i wykorzystania doświadczeń chemicznych w procesie nauczania.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

 • Podstawy chemii
 • Chemia organiczna z elementami biochemii
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia analityczna
 • Chemia fizyczna
 • Podstawy chemii środowiska
 • Dydaktyka chemii: metodyka nauczania chemii
 • ICT w nauczaniu chemii
 • Organizacja pracowni chemicznej i zarządzanie chemikaliami
 • Wybrane przepisy prawa oświatowego
 • Praktyka

Adresaci studiów

Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli, którzy zamierzają uzupełnić swoją wiedzę z zakresu chemii, powiększyć kwalifikacje pomocne w uzyskiwaniu prawa do nauczania chemii jako drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Co zyskujesz?

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Chemia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Organizacja studiów:

Czas trwania: 3 semestry (340 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny (15 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 25 osób
Opłaty: Cena promocyjna: 3500 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów: zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
portfolio,
rozmowa dyplomowa
Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl