Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

Doradztwo zawodowe

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe mają charakter kwalifikacyjny – umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1591) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów  jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną realizację zadań w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy. Główny nacisk w programie kształcenia położony jest na metodykę pracy doradcy zawodowego – strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną dla potrzeb doradztwa zawodowego oraz nowoczesną metodykę działań doradczych. Słuchacz przygotowany będzie do koordynacji działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem i ewaluacją Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

• Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
• Zawodoznawstwo
• Podstawy prawne poradnictwa zawodowego i personalnego
• Doradztwo zawodowe i personalne w UE
• Współczesny rynek pracy – prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
• Kwalifikacje i kompetencje kluczowe w edukacji – edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna
• Psychologia podejmowania decyzji zawodowych – diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego
• Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – style pracy doradczej, zarządzanie zmianą i organizacja świadczenia usług doradczych
• Budowanie ścieżek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku pracy
• Warsztat pracy doradcy zawodowego – kierowanie rozwojem
• Metodyka doradztwa zawodowego
• Metodyka pracy doradczej indywidualnej i grupowej
• Planowanie kariery – indywidualny plan działania
• Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego i e-doradztwo
• Superwizja w doradztwie zawodowym

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są w szczególności do osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych, które chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego a także absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, które planują związać swoją karierę zawodową z systemem poradnictwa edukacyjnego i zawodowego.

CO ZYSKUJESZ

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego. Absolwenci są kompleksowo przygotowani do podejmowania działań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego tj. kształtowania u uczniów aktywnych postaw wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego.  Sprawnie posługują się warsztatem pracy szkolnego doradcy kariery,  wykorzystując nowoczesną metodykę pracy doradcy edukacyjno-zawodowego m.in. e-doradztwo.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 3 semestry (360 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny (10 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 25 osób
Opłaty: Cena promocyjna: 3600 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w toku studiów. Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu toku studiów oraz portfolio i rozmowa dyplomowa

Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl