Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii

Charakter studiów

Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela na stanowisku nauczyciela przedszkola, a także w oddziałach przedszkolnych przy szkole i różnego typu jednostkach opieki wychowawczej zajmujących się dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz w klasach I – III w szkole podstawowej, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstawy edukacji elementarnej oraz kompetencje do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków. Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk. Program bazując na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Poradnictwo rodzinne, współpraca z rodzicami
 • Logopedia z elementami terapii i zaburzeń mowy u dzieci przedszkolnych i w czasie wczesnoszkolnym
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Dydaktyka kształcenia zintegrowanego
 • Technologie informacyjne i nowoczesne media w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Praktyka

Adresaci studiów

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Co zyskujesz?

Słuchacze są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej. Sprawnie posługują się warsztatem diagnostycznym i metodycznym, potrafią wykryć i nazwać problem dziecka, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne oraz wspierające rozwój, a także rozwijać w procesie kształcenia indywidualne możliwości dziecka. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach – na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego,
 • szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
 • oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze działań edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Organizacja studiów

Czas trwania: 3 semestry (500 godzin zajęć w tym 150 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny (17 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 27 osób
Opłaty: 3800 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów: zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
portfolio,
rozmowa dyplomowa
Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Organizator studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl