Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

Geografia i ochrona środowiska dla nauczycieli

Charakter studiów

Studia podyplomowe GEOGRAFIA I OCHRONA ŚRODOWISKA mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela geografii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów i zakres tematyczny

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu geografia oraz ochrona środowiska w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu geografii i ochrony środowiska zdobytą w trakcie studiów.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

 • Geomorfologia
 • Hydrologia i oceanografia
 • Biogeografia z gleboznawstwem i geografia gleb
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Podstawy kształtowania i ochrony środowiska
 • Geografia regionalna Polski
 • Eksploatacja i wykorzystanie zasobów naturalnych
 • Metodyka nauczania geografii
 • Metodyka nauczania ochrony środowiska
 • Metody aktywizujące w nauczaniu geografii, w tym wykorzystanie tablicy interaktywnej.
 • Metodyka krajoznawstwa i szkolnych zajęć terenowych
 • Praktyka

Adresaci studiów

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów wyższych magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Co zyskujesz?

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Geografia i Ochrona Środowiska w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Organizacja studiów

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć w tym 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny (15 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 27 osób
Opłaty: Cena promocyjna: 3600 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów: zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
portfolio,
rozmowa dyplomowa
Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl