Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

INTEGRACJA SENSORYCZNA

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe  z integracji sensorycznej mają charakter kwalifikacyjny. Realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad  organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017  r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobędą kompetencje umożliwiające stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwenci nabędą również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych. Ponadto wskażemy kierunki planowania działań, wyposażymy słuchacza w praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami sensorycznymi.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

• Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
• Współpraca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
• Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
• Metodyka zajęć terapeutycznych
• Terapia zaburzeń integracji sensorycznej
• Stymulacja polisensoryczna
• Terapia SI w różnych typach zaburzeń – case study
• Neurobiologiczna podstawy integracji sensorycznej

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, tj. dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać uprawnienia do pracy z uczniami z zaburzeniami integracji sensorycznej.

CO ZYSKUJESZ

Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie absolwenta – terapeuty integracji sensorycznej, który nabędzie i umiejętnie wykorzysta szereg technik pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwoju. Zdobędzie szeroką wiedzę na temat wielu mechanizmów regulujących zachowanie dziecka. Student posiądzie wiedzę tworzenia programów terapeutycznych dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju i w różnym wieku.

Organizacja studiów:

Czas trwania:
3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów:
tradycyjny (15 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 25 osób
Opłaty: 4200 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów: zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
portfolio,
rozmowa dyplomowa
Kontakt:
Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Organizator studiów:
dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl