Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a także metodyki szczegół owej, w celu wyposażenie absolwenta w umiejętności diagnozowania potrzeb, analizy sytuacji oraz projektowania efektywnego i optymalnego do możliwości psychofizycznych wychowanków, procesu kształcenia w obszarze edukacji językowej.  Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia teorii ucznia się  i nauczania języków obcych, kwestie różnic indywidualnych w obszarze edukacji językowej a także wczesnego wspomagania rozwoju kompetencji językowych. Proces kształcenia obejmuje podstawy dydaktyki nauczania jak również metodykę  wczesnego nauczania języka obcego,  porusza kwestie diagnozy kompetencji językowych i osiągnięć ucznia, dobór i ocenę  materiał u nauczania jak również przygotowuje do planowania, wdrażania i ewaluacji działań w obszarze edukacji językowej.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

  • Teorie uczenia się  i nauczania języków obcych
  • Metodyka edukacji językowej
  • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
  • Podstawy dydaktyki języka obcego
  • Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia
  • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są przede wszystkim do osób posiadających niezbędne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej,  planujących zdobycie pełnych uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu lub na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

CO ZYSKUJESZ

Słuchacz uzyskuje uprawnienia do  nauczania języka angielskiego (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami – Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegół owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity –  obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1207).

Według rozporządzenia MEN z 2014 roku, studia podyplomowe z zakresu metodyki stanowią niezbędne uzupełnienie do uprzednio zdobytego  certyfikatu  językowego na poziomie B2 (rozporządzenie MEN z dn. 12.04.2012)

Organizacja studiów:

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć w tym 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny (16 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 20 osób
Opłaty: Cena promocyjna: 3200 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów: Zaliczenie wszystkich przedmiotów w toku studiów. Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu toku studiów oraz portfolio i rozmowa dyplomowa
Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl