Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

Organizacja i zarządzanie w oświacie

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe  Organizacja i zarządzanie w oświacie mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych. Plan i program kursu został przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne MEN zatwierdzone w dn. 10.11.2015 na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1041, z późn. zm.). Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne zarządzanie placówką oświatową. Pozwalają one również na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, przygotują do pełnienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki oświatowej. Studia służą podwyższeniu kwalifikacji zawodowych pracowników administracji oświatowej na poziomie szkolnym, samorządowym, a także rządowym. Proponowane studia rozwijają też umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania w oświacie, kształtują umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową oraz uświadamiają potrzebę stałego rozwoju.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

  • Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczycieli
  • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
  • Nadzór pedagogiczny, ocena i zarządzanie jakością kształcenia
  • System oceniania w oświacie
  • Współpraca z rodzicami – budowanie partnerstwa edukacyjnego

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w szczególności do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej.

CO ZYSKUJESZ ?

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej oraz poznają metody organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych i instytucji przewidzianych w systemie oświatowo-wychowawczym. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Organizacja studiów:

Czas trwania: 2 semestry (220 godzin zajęć i 30 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny (11 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 20 osób
Opłaty: Cena promocyjna: 3200 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów: Zaliczenie wszystkich przedmiotów w toku studiów. Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia stanowić będzie średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz portfolio i rozmowa dyplomowa
Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Organizator studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl