Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

Matematyka dla nauczycieli

CHARAKTER STUDIÓW

Studia Podyplomowe Matematyka dla nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. matematyki w szkole podstawowej (kl. IV-VIII), gimnazjum, liceach oraz w szkołach branżowych, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Studia umożliwiają uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki w wymiarze potrzebnym do nauczania oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu. Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania matematyki na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę matematyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Podstawy matematyki
 • Analiza matematyczna
 • Arytmetyka i algebra
 • Geometria
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 • Elementy matematyki współczesnej
 • Zastosowanie matematyki
 • Dydaktyka matematyki
 • Przygotowanie uczniów do egzaminów z matematyki
 • Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki
 • Praktyka zawodowa

ADRESACI

Czynni nauczyciele lub osoby z wyższym wykształceniem, absolwenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Słuchacze tych studiów powinni mieć kwalifikacje pedagogiczne do nauczania jednego przedmiotu, którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu – matematyki.

CO ZYSKUJESZ

Uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Czas trwania: 3 semestry (340 godzin zajęć w tym 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny (15 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 25 osób
Opłaty: Cena promocyjna: 3500 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów: Zaliczenie wszystkich przedmiotów w toku studiów, portfolio oraz rozmowa dyplomowa
Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl