Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI

Charakter studiów

Studia podyplomowe Technika i plastyka są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnych przedmiotów tj. techniki i plastyki w szkole podstawowej zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w niezbędną wiedzę, umiejętności  w zakresie nauczania plastyki i techniki w szkołach podstawowych. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają niezbędną wiedzę, która pozwoli w atrakcyjny sposób wprowadzić dzieci i młodzież w  świat sztuki i techniki oraz wyzwolić u nich ekspresję twórczą.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

 • Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
 • Zajęcia terenowe – Współczesne wydarzenia kulturalne
 • Pierwsza pomoc
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Rysunek i dokumentacja techniczna
 • Kompozycja i zasady perspektywy
 • Wstęp do wzornictwa przemysłowego, maszyn i wystawiennictwa
 • Metodyka nauczania techniki
 • Metodyka nauczania plastyki
 • Wprowadzenie do budowy maszyn, elektroniki, elektrotechniki i oświetlenia
 • Wprowadzenie do projektowania architektonicznego i dokumentacja architektoniczna
 • Wprowadzenie do projektowania graficznego
 • Fotografika i film
 • Podstawy malarstwa i rysunku
 • Wprowadzenie do rzeźby
 • Wstęp do wiedzy z historii sztuki, architektury i design
 • Psychologia widzenia i twórczości plastycznej
 • Planowanie pracy i ocenianie w nauczaniu plastyki i techniki
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Podstawy rysunku technicznego
 • Zajęcia warsztatowe – techniki poznawcze
 • Technologie informacyjne i multimedialne w sztuce i dydaktyce
 • Praktyka

 Adresaci studiów

Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli. Studia podyplomowe przygotowują do plastyki i techniki w szkole podstawowej [II  etap edukacyjny] oraz innych instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty.

Co zyskujesz

Słuchacze z dyplomem licencjata otrzymują kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i ośrodkach szkolno-wychowawczych, a słuchacze studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich otrzymują kwalifikacje do nauczania we wszystkich typach szkół na wszystkich poziomach.

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia, posiadające przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.) oraz podstawową wiedzę i umiejętności kierunkowe.

Organizacja studiów:

 

Czas trwania: 3 semestry (340 godzin zajęć i 120 godzin praktyk: 60 godz. technika, 60 godz. plastyka)
Tryb studiów: tradycyjny (15 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 25 osób
Opłaty: Cena promocyjna: 3500 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów:
zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
portfolio,
rozmowa dyplomowa
Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl