Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

Przygotowanie pedagogiczne

 CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów prawa, szczególnie w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające im projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji. W toku działalności pedagogicznej będą potrafili wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zdobędą umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania, w oparciu o te potrzeby, indywidualnej ścieżki jego rozwoju. Absolwenci zostaną wyposażeni także w umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

  • Pedagogika ogólna  – wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
  • Komunikacja interpersonalna
  • Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
  • Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Emisja i higiena głosu
  • Pedagogika etapów edukacyjnych
  • Projektowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są w szczególności do absolwentów studiów, którzy posiadają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nie posiadają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, z tymże w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

CO ZYSKUJESZ ?

Studia maja charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w szkolnictwie oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, a także w poradniach specjalistycznych. Słuchacze są wyposażeni w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające mu projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji – posiadają umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Organizacja studiów:

 

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 150 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny (10 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 25 osób
Opłaty: Cena promocyjna: 2 700 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów:
Zaliczenie wszystkich przedmiotów w toku studiów. Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu toku studiów oraz portfolio i rozmowa dyplomowa
Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl