Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

Surdopedagogika

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny –  nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora słuchowego.  Studia obejmują przedmioty  pozwalające zgłębić wiedzą na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

  • Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
  • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych trudnościach edukacyjnych
  • Surdopedagogika
  • Organizacja procesu kształcenia uczniów ze SPE – wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja uczniów z zaburzeniami rozwoju
  • Specyfika kształcenia uczniów z dysfunkcją słuchu
  • Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących

ADRESACI STUDIÓW

Studia są skierowane w szczególności do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym,  które pragną zdobyć kompetencje pozwalające na podejmowanie efektywnych działań w stosunku do osób niesłyszących i słabosłyszących.

CO ZYSKUJESZ ?

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy z dzieckiem/osobami z dysfunkcją słuchu. Absolwent posiada wiedzę i kompetencje metodyczne umożliwiające diagnozowanie potrzeb oraz projektowanie i organizowanie procesu edukacji i terapii osób niesłyszących i słabosłyszących na różnych poziomach edukacji,  a także efektywną  współpracę w zespołach specjalistycznych.

Organizacja studiów:

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć w tym 150 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny (17 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 25 osób
Opłaty: 3900 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów: Zaliczenie wszystkich przedmiotów w toku studiów. Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu toku studiów oraz portfolio i rozmowa dyplomowa
Kontakt: Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Organizator studiów: dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl