Elżbieta Sobiech, Firma Szkoleniowo-Usługowa

Facebook
Kierunki studiów w Brodnicy

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) i przygotowują merytorycznie do kompleksowej działalności w obszarze arteterapii. Pozwalają na zdobycie wiedzy psychopedagogicznej oraz kompetencji w obszarze poszczególnych form arteterapii (m. in.: muzykoterapii, choreoterapii, dramy, biblioterapii). Umożliwiają profesjonalne działanie w charakterze arteterapeuty i edukatora w zakresie treningów twórczości. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych, a więc wyposażenie go w wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy metodami z dziedziny arteterapii. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności planowania oraz prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne oraz rozwijanie twórczego potencjału podopiecznych. Absolwenci nabędą również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

• Psychopedagogika twórczości
• Wprowadzanie do arteterapii
• Terapia ruchem, muzyką i zabawą
• Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań arteterapeutycznych
• Pedagogika specjalna
• Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
• Współpraca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – diagnoza i terapia
• Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
• Metodyka zajęć terapeutycznych
• Specyfika pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób pragnących rozwinąć bądź poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy metodami z dziedziny arteterapii, szczególności do nauczycieli pragnących zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć arteterapeutycznych realizowanych we wszystkich grupach wiekowych osób z różnorodnymi dysfunkcjami psychofizycznymi i społecznymi.
O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

CO ZYSKUJESZ

Wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w procesie organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć arteterapeutycznych realizowanych we wszystkich grupach wiekowych osób z różnorodnymi dysfunkcjami psychofizycznymi i społecznymi. Umiejętności nabyte podczas studiów umożliwią absolwentom swobodne wykorzystywanie różnorodnych technik arteterapeutycznych w ich pracy z osobami w różnym wieku i kondycji. Absolwent może podjąć zatrudnienie w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, min. w placówkach specjalnych, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu i in.

Organizacja studiów:

Czas trwania:
3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów:
tradycyjny (15 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 25 osób
Opłaty: 3500 złotych (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów: zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
portfolio,
rozmowa dyplomowa
Kontakt:
Punkt rekrutacyjny w Brodnicy:
ul. Mostowa 14/22
tel. 516 394 490
e-mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
Organizator studiów:
dr inż. Elżbieta Sobiech
e-mail: elzbieta.sobiech@es-edukacja.pl